2020. Május 31. Vasárnap, Angéla napja
Üdvözöljük honlapunkon!

Nyilvánosan közzéteendő adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Hivatalos név: Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium
Székhely: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Postai cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: +3659312744
Faxszám: +3659312451

Telephelyek:

5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.


Elektronikus levélcím: sztannai(kukac)externet.hu
Honlap: www.szentannai-karcag.sulinet.hu

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az iskola esetében nincs ilyen.

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Az iskola vezetősége az alábbi személyekből áll:


Igazgató
Gyökeres Sándor
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Általános igazgatóhelyettes
Egyedné Szűcs Judit
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Szakképzési igazgatóhelyettes
Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Gazdasági igazgató
Sótiné Füleki Valéria
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Műszaki vezető
Sánta György
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Gyakorlati oktatásvezető
Futó Lajos
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu1.4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság

Herceg Sándorné iskolatitkár
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Mészáros Imréné telefonközpontos
tel.: +3659312744
e-mail: sztannai(kukac)externet.hu

Hétköznap munkaidőben 8-16.00 között elérhető1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
Az iskola esetében nincs ilyen.

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:
Az iskola esetében nincs ilyen.

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
Az iskola esetében nincs ilyen.

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Az iskola esetében nincs ilyen.

Közalapítvánnyal az Iskola nem rendelkezik, azonban alapítvánnyal igen:

Alapítvány neve: Szentannai Sámuel Alapítvány

Alapítvány székhelye: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.

Az Alapítvány alapító okirata:

Adószáma: 19221719-1-16

Az alapítvány számlaszáma: 10404522-45210538-000000001.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Az iskola esetében nincs ilyen.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok, neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:


Az iskola esetében nincs ilyen.

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 

A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium irányító/fenntartó szerve:

Agrárminisztérium

székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200

 


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Adatvédelmi szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehatási rendeletei


2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

Az iskola esetében nincs ilyen.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az iskola esetében nincs ilyen.

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az iskola esetében nincs ilyen.

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Az iskola esetében nincs ilyen.

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok
A másolatkészítés költségeit a térítési díj szabályzat tartalmazza.


2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
Az iskola esetében nincs ilyen.

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:
Az iskola esetében nincs ilyen, mert nem testületi szerv.

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
Az iskola esetében nincs ilyen.

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Az intézmény weboldala

2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:
Feltöltés alatt.

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Külső ellenőrzések nyilvános adatok

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igényét, iskolánk felé kell jelezni elektronikus úton. A beérkezést követően az igénylés jogosságát az intézmény igazgatója elbírálja, majd két héten belül értesítést küld az igény elbírálásáról és a kért közérdekű adatokról.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:


Titkárság: sztannai(kukac)externet.hu


Az intézmény adatvédelmi felelőse:

Feltöltés alatt!

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Nem történt ilyen statisztikai adatgyűjtés a Intézményünk esetében.

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Az iskola esetében nincs ilyen.

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:
Az iskola esetében nem értelmezhető.

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:
Az iskola esetében nem értelmezhető.


3. Gazdálkodási adatok


3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

 

Beszámolók:

2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019

 

Költségvetések:

2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019, 2020

 


3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

ARCHÍVUM

- Bérek 2017 3. negyedév
- Bérek 2018 3. negyedév
- Bérek 2019 1. negyedév
- Bérek 2019 2. negyedév
- Bérek 2019 3. negyedévA Szentannai Sámuel Középiskolában foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Összesített személyi juttatások adatai


3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:


Az iskola esetében nincs ilyen.


3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

Az iskola esetében nincs ilyen.

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
Az iskola esetében nem releváns.

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Az iskola esetében nincs ilyen.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

KEHOP 5.2.2 Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium energetikai fejlesztése

3.8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv - 2018 évre

 

Aktuális
Iskolai menza étlap:
2010.04.07.-2010.04.09.
GINOP Adatvédelmi tájékoztatóKAFFEE tájékoztatók

KRÉTA Kapcsolattartási modul tájékoztató
Szentannai Sámuel Alapítvány - adószáma:
19221719-1-16


Kedvezményes étkezési lehetőség a Szentannaiban!

10. hét: 2020. 03. 02 - 03. 08-ig

11. hét: 2020. 03. 09 - 03. 13-ig

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tisztelt Szülők! 

Ha meg szeretnék tekinteni az eredményeiket, kérem kattintsanak az alábbi hivatkozásokra:

NETFIT eredmények

Szülői felület felhasználói útmutató

Tisztelettel: 
Gyökeres Sándor
igazgató


DExam akkreditált nyevvizsgahelyDExam információk

Digitális témahét a Szentannaiban!


Szentannai KönyvtárÉrettségizők figyelem!


Felsőoktatási információkhoz katt a logora!Nyílt nap a Szentannaiban! Videó megtekinthető a Képgalériák --> Videótár menüben (jobb oldalon)! 


2012. április 20-a ótalátogatónk volt!

progeCAD - az AutoCAD ® alternatívája